English

Uw rechten en plichten als patiënt

De rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, WGBO. Wat u kunt doen als u een klacht heeft, is geregeld in de Wet Klachtrecht.

 

Recht op informatie 

De zorgverlener moet u in begrijpelijke taal informeren over:

  •  uw ziekte of aandoening;
  •  de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
  •  de gevolgen of de eventuele risico’s van behandeling of onderzoek;
  •  andere behandelingsmogelijkheden;
  •  vooruitzichten voor uw gezondheid;
  •  de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Als patiënt beslist u samen met de arts over de behandeling die u ondergaat. Daarom moet de arts u goed informeren. Op basis van zijn informatie geeft u toestemming voor de behandeling. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Vaak krijgt u een folder zodat u de informatie nog eens op uw gemak kunt doorlezen en/of bespreken met anderen.

 

Verlenen van toestemming 

U mag alleen behandeld en/of onderzocht worden als u daarvoor toestemming geeft. Uiteindelijk beslist u zelf of u wel of niet wordt behandeld. Natuurlijk kunt u altijd van mening veranderen. U kunt dan alsnog uw toestemming intrekken of van een behandeling afzien. Als u niet in staat bent om toestemming te geven, bijvoorbeeld omdat u bewusteloos bent geraakt, mag de zorgverlener u vanwege de acute situatie zonder uw toestemming behandelen. Maar dit geldt niet als u van tevoren een schriftelijke verklaring heeft opgesteld dat u een bepaalde behandeling niet wenst. Een dergelijke wilsverklaring wordt in principe gerespecteerd.

 

Uw patiëntendossier 

Uw arts en eventueel uw verpleegkundige noteren alle relevante gegevens die betrekking hebben op uw behandeling in een patiëntendossier. De komende jaren wordt stapsgewijs het MMC e-dossier ingevoerd: een digitale versie van dat dossier.

Alleen hulpverleners en medewerkers die rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien.

Het digitale dossier wordt in fases ingevoerd. Het kan dus voorkomen dat u op één afdeling een papieren en op een andere afdeling een digitaal dossier tegenkomt.

 

Recht op inzage en kopie 

Als patiënt heeft u recht op inzage van uw patiëntendossier. Als u wilt, kunt u tegen vergoeding een kopie van uw dossier krijgen. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u een schriftelijk verzoek om inzage of een kopie indienen bij uw specialist(en), of bij de verpleegafdeling waar u opgenomen bent (geweest).

Wanneer u na de inzage van mening bent dat bepaalde gegevens onjuist zijn weergegeven, kunt u dit met uw specialist bespreken en vragen om correctie.

Meer informatie over hoe het ziekenhuis met uw dossier omgaat en op welke wijze u een verzoek tot inzage, een kopie of wijziging van uw dossier kunt indienen, vindt u in de informatietekst 'Inzage/afschrift van een medisch/verpleegkundig dossier'. U kunt die aanvragen of afhalen bij de assistent van uw specialist, bij de verpleegafdeling waar u opgenomen bent of bij het patiënteninformatiecentrum.

 

Recht op privacy 

Al onze medewerkers hebben wettelijk de plicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uitsluitend uw behandelend arts, uw huisarts en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in deze gegevens. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan derden.

Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kunt u vragen om in een aparte ruimte een gesprek te voeren met uw zorgverlener. In het algemeen geldt dat uw privacy zo veel mogelijk moet worden gerespecteerd.

 

Recht op een tweede mening 

U hebt het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld wanneer u twijfelt aan de diagnose of de voorgestelde behandeling. Met een tweede mening wordt het oordeel of advies bedoeld van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. Deze geeft op uw verzoek alleen zijn mening en neemt de behandeling niet over. Informeer bij uw zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

 

Uw plichten als patiënt 

Naast rechten heeft u als patiënt ook plichten. U bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren. Doet u dat niet, dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven. Daarnaast wordt van u verwacht dat u binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener opvolgt.

Als gevolg van de wettelijke identificatieplicht moet u zich in het ziekenhuis kunnen identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of ID-kaart kunnen tonen.

Zie ook de informatiefolder: Rechten en plichten (pdf)

Rechten en plichten (pdf)
Meer informatie

Informatiefolder:

Rechten en plichten (pdf)
E-mail de webmaster

Meer MMC websites: