English

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en het beleid van Máxima Medisch Centrum. In zijn functioneren volgt de raad van toezicht de kaders, zoals die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Ziekenhuizen (NVTZ).

De raad van toezicht vergadert zo’n achtmaal per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast ongeveer twee keer per jaar met het bestuur van de medische staf, éénmaal met de ondernemingsraad en twee keer met de cliëntenraad. Bij al deze vergaderingen is ook de raad van bestuur aanwezig.

Samenstelling

  • Dhr. prof. dr. G. van Montfort (voorzitter raad van toezicht)
  • Dhr. mr. drs. J.L.M. van Helmond (vice-voorzitter raad van toezicht)
  • Mw. dr. mr. W.M.C.M. Caris-Verhallen (lid raad van toezicht)
  • Dhr. dr. J.F.B.M. Fiolet (lid raad van toezicht)
  • Dhr. drs. C. van Kemenade MBA (lid raad van toezicht) 

  

Commissies

De raad van toezicht kent vier commissies:

  • commissie financiën en onroerend goed (komt structureel viermaal per jaar bijeen, voorafgaand aan een reguliere raad van toezicht vergadering en bespreekt dan alle financiële onderwerpen met de raad van bestuur);
  • commissie kwaliteit en veiligheid (vergadert driemaal per jaar en heeft de taak om het voorgestelde kwaliteit- en veiligheidsbeleid te toetsen en de raad van bestuur hierover te adviseren);
  • honoreringscommissie (komt éénmaal per jaar bijeen en bespreekt dan het functioneren en de beloning van de leden van de raad van bestuur).

MMC Ziekenhuis Veldhoven
E-mail de webmaster

Meer MMC websites: