English

Patiëntveiligheid

In het ziekenhuis krijgt u te maken met verschillende hulpverleners en meerdere afdelingen. Dit vraagt om afstemming en samenwerking. Helaas gebeurt er wel eens iets dat niet de bedoeling is. Het is onze verantwoordelijkheid om risico's te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken.

Openheid is hierbij van groot belang. Daarom stimuleert Máxima Medisch Centrum (MMC) haar medewerkers om alles te melden wat niet is gegaan volgens de norm die we hanteren. Deze meldingen vormen een bron van informatie om fouten te voorkomen, adequaat op te lossen of ervan te leren. 

   

VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

Er is binnen Máxima Medisch Centrum het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) opgezet. Dit VMS is in oktober 2016 voor de tweede keer geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Zie voor aanvullende informatie www.vmszorg.nl

   

Incidenten patiëntenzorg

Binnen MMC worden alle medewerkers gestimuleerd om (bijna) incidenten actief te melden. Bij Veilig Incident Melden (VIM) worden (bijna) incidenten binnen het dagelijks werk in het ziekenhuis gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld. Uitgangspunt is het streven om condities waarbinnen gewerkt wordt of de organisatie van de zorg te verbeteren om herhaling te voorkómen.

Onderstaande tabel toont het totaal aantal VIM-meldingen en de meldingen die door de Centrale VIM-commissie zijn behandeld als risicovolle incidenten.

Incidenten patiëntenzorg

2014

2015

2016

Incidenten patiëntenzorg gemeld bij Centrale VIM-commissie

709

526

118

VIM-meldingen

5122

5482

5904

Totaal

5831

6008

6022

 

Calamiteiten

Calamiteiten zijn zeer ernstige gebeurtenissen die (blijvende) schade hebben toegebracht aan de patiënt of geleid hebben tot diens overlijden. Calamiteiten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), onder vermelding van basisoorzaken, verbetermaatregelen en een toelichting over de manier waarop het ziekenhuis de verdere kwaliteitsverbetering gaat vormgeven.

Aantal calamiteiten gemeld bij IGZ

2014

2015

2016

Totaal

6

13

     24

   

Sterftecijfers 2016 Máxima Medisch Centrum (MMC)

 

Absoluut sterftecijfer

In 2016 zijn in MMC in totaal 24.504 patiënten opgenomen en zijn 456 patiënten overleden. Het bruto sterftecijfers is dus 1.86 %. In 2015 was dit percentage 1,78 %. Het bruto sterftecijfer wordt niet gecorrigeerd voor onder andere leeftijd, geslacht, ernst van de aandoening, economische status, voorzieningen terminale zorg. Het absolute sterftecijfer van MMC is gelijk aan de absolute sterftecijfers van vergelijkbare STZ ziekenhuizen. 

   

Gestandaardiseerd sterftecijfer

Met een instrument dat ontwikkeld is op basis van de Engelse Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) wordt het gestandaardiseerde sterftecijfer berekend. De minister van VWS heeft in 2013 bepaald dat alle ziekenhuizen jaarlijks de HSMR moeten berekenen en publiceren. Dit gestandaardiseerde sterftecijfer beoogt weer te geven in welke mate een ziekenhuis meer of minder sterfgevallen heeft dan op basis van patiëntenkenmerken werd verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100 komt de werkelijke sterfte overeen met de verwachte sterfte.

De HSMR is opgebouwd uit 157 individuele diagnosegroepen. Een individuele diagnosegroep wordt ook wel de SMR genoemd. De SMR is een indicator die voor een specifieke diagnosegroep het werkelijk aantal overleden patiënten vergelijkt met het verwacht aantal overleden patiënten. Voorbeelden van diagnosegroepen zijn borstkanker, hartritmestoornissen en heupfractuur.

De gestandaardiseerde sterftecijfers over het jaar 2016 zijn medio november 2017 bekend.

   

De waarde van de HSMR

MMC heeft over 2015 een HSMR-score van 91 met een 95% betrouwbaarheidsinterval tussen 83 en 100. Dit betekent dat de HSMR van MMC niet afwijkt van het landelijk gemiddelde en dat het werkelijk aantal overleden patiënten lager is dan het verwachte aantal.

Vele publicaties hebben aangetoond dat de (H)SMR niet eenvoudig eenduidig te berekenen is. De (H)SMR is afhankelijk van een groot aantal (registratie)factoren die weinig of niets met kwaliteit van zorg te maken hebben. MMC ziet de (H)SMR dan ook als een hulpmiddel dat nog volop in ontwikkeling is en als een instrument dat vooral intern bruikbaar is.

MMC monitort wel de ontwikkelingen van de (H)SMR en legt deze uitslagen naast andere resultaten om mogelijke patronen te herkennen. Naast het monitoren van de HSMR heeft MMC al jaren geleden gekozen voor dossieronderzoek om verbeteringen in de kwaliteit van zorg te kunnen bewerkstelligen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke verpleegkundigen en medisch specialisten die daartoe speciaal zijn opgeleid en die werken volgens de EMGO-NIVEL methodiek. Zij koppelen hun bevindingen onmiddellijk terug aan de betrokken behandelaars, waardoor waarschijnlijk een grotere kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd dan door de berekening van een getal als de HSMR. MMC heeft de dossiers van alle patiënten onderzocht die deel uitmaakten van een diagnosegroep met een verhoogde SMR met behulp van de EMGO-NIVEL methodiek. Onderzoek van deze dossiers hebben geen evidente tekortkomingen in de zorg aan het licht gebracht.

   

Tot slot

MMC is en blijft kritisch over de waarde van (H)SMR en houdt vast aan haar systeem van gedetailleerd dossieronderzoek. De SMR-cijfers van het Máxima Medisch Centrum kunt u vinden in het PDF-bestand SMR cijfers MMC 2013-2015. Dit overzicht bevat een lijst van hoofddiagnoses met daaraan gekoppeld de deelcijfers per aandoening.

 

Leeswijzer sterftecijfers

Bekijk ook de  leeswijzer sterftecijfers, die door de consumentenbond is uitgebracht als toelichting.

   

   
Patiëntveiligheidskaart
Als patiënt kunt u zelf uw veiligheid bewaken door gebruik te maken van de

patiëntveiligheidskaart klinisch (pdf)

of de

patiëntveiligheidskaart poliklinisch (pdf)
E-mail de webmaster

Meer MMC websites: